Thank you letter from Miss Cherokee Scarlett Guy

Thank you letter from Miss Cherokee Scarlett Guy

ᏏᏲ ᏂᎦᏓ ᎩᎦᎨ ᏓᏆᏙ ᏃᎴ ᏧᏂᎩᎶᏍᏗ ᏚᏂᏂᏗ ᏑᏓᎵᏁ ᏥᎨᏒ ᏔᎵ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᏔᎵᏍᎪ Ꮶ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᎠᎨᏯ ᎠᎾᎵᏙᎩᏯᏍᎬ ᎠᏆᏓᏔᎶᏒ. ᎤᏁᏝᏅ ᎬᏯᎵᎡᎵᏤ ᎠᎬᏱ ᏥᏘᏗ ᎠᏆᏚᎵ ᏃᎴ ᏕᎬᎳᎡᎵᏤ ᏂᎦᏓ ᎬᎩᏍᏕᎸᎲ. ᏍᎩ ᏓᏆᎵᏘᎾᎥ ᏃᎴ ᎣᎦᎵ, ᎠᎩᏥ ᏃᎴ ᏦᏣᏟᏅᏥ ᏂᎦᏓ ᏍᎩᏍᏕᎸᎲ ᎤᏙᎯᏳ ᎢᏨᏯᎵᎡᎵᏤ ᏃᎴ ᎢᏨᎨᏳ! ᎱᎾᏓᏥᏍᎦ ᎰᏣᏙᎴᏆᏍᎦ ᏣᎳᎩ ᏂᎦᏓ ᎣᎯᏍᏗ ᏍᎩᏍᏕᎸᎲ ᏂᎦᏓ ᎢᏳᏍᏗ ᏔᎵᏁ ᏓᏆᎵᏘᎾᎥ ᎢᏨᎨᏳ! ᏚᏘᏱ ᏓᏗᏬᏂᏏ...
COMMENTARY: Sgili Season

COMMENTARY: Sgili Season

By ROBERT JUMPER One Feather Editor   So, one of the things my staff has told me about our offices is that we have a ghost. No foolin’. They tell me that there was an apparition that sometimes stood at or near the door of my office. I say stood because I have...