October Cherokee Speaker's Gathering word list

by Dec 2, 2009NEWS ka-no-he-da0 comments

Provided by Renissa Walker, KPEP Manager

All over – nigvnatv

 Energy – gvnigadasada (bc, sb, wt) / gvnigalisdi (c) / atlahinigohisdi (i.e. strength)

 Elk – awa (w)

 Zip code – goweli tsuluhisdi disesdi

 Surprise – asegastanv (i.e. gift) / agiyeloisda

 Nomad – edolidohi

 Broccoli – atse ulasganotisdi

 Brussel sprouts – usdi sgewi unastvvsga

 Vegetable – awisanv agisdi

 Cauliflower – unega ulasganotisdi

 Spinach – gwagwayi ugisdi (popeye eats) / atsili iyusdi (like mustard)

Salad – awisvna asuyedi (mixed veggies)/ asgodagisdi asuyedi (mixed lettuce)

Garlic – wasdi iyusdi / svgi iyusdi